top of page

Tien Hu Ba Gua Zhang History

Part 1: Style History/LineageFull Circle Kung Fu
00:00 / 44:43
Part 2: Style History/LineageFull Circle Kung Fu
00:00 / 40:09

The Lineage

Ba Gua Zhang

Dong Hai Chuan

Yin Fu

Lu Shu Kui

Cheng Ting Hua

Gao Yi Sheng

Zhang Jun Feng

Lu Shui Tain

Hung I Hsiang

Shaolin Tiger

Tai Chi Chuan

Sing Lee

Dick Greenlee

Greg Greene

Clement Riedner
(Ba Men Chuan Fa)

Wilson Pitts
(Cheng Style Tai Chi)

Prof. Bi
(24 Movement Yang Style)

Tim Norman

Robert Smith

Park Bok Nam

Wilson Pitts

Michael Martin

Joseph Dotson

bottom of page